Quý 3, VNSteel lãi ròng giảm 77%

Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel, UPCoM: TVN) đạt 5.702,5 tỷ đồng doanh thu quý 3, giảm 7,6% so với cùng kỳ. Giá vốn kỳ này chỉ giảm 6,4% nên lợi nhuận gộp công ty đạt 168 tỷ đồng, giảm đến 36% so với cùng kỳ.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Doanh thu hoạt động tài chính gần 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khoản này là âm 126 tỷ đồng. Chi phí tài chính giữ nguyên giúp hoạt động tài chính bớt lỗ. Ngược lại, lãi từ công ty liên doanh, liên kết chỉ đem về 85 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ.

Dù các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm nhưng lãi sau thuế quý 3 chỉ là gần 42 tỷ đồng, giảm 71,3%.

Lũy kế 9 tháng, Thép Việt Nam đạt 17.982 tỷ đồng doanh thu, giảm 2% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động bán thành phẩm, hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17.690 tỷ đồng, giảm 1,5%. Trong khi đó, hoạt động cung cấp dịch vụ đem về hơn 406 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 393 tỷ đồng của 9 tháng 2018.

Doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng ở mức 202 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là 74 tỷ đồng nhờ đột biến trong khoản cổ tức, lợi nhuận được chia tăng từ 12 tỷ đồng (cùng kỳ) lên thành 145 tỷ đồng.

Công ty báo lãi trước thuế 504 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ nhưng vượt 68% kế hoạch cả năm. Năm 2019, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 300 tỷ đồng, giảm 55% so với thực hiện năm 2018. 

Quý 3, VNSteel lãi ròng giảm 77% - ảnh 1
Tổng tài sản công ty tại thời điểm 30/9 đạt 15.118 tỷ đồng, tăng 2% so với số đầu năm. Công ty có khoảng gần 1.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho ở mức 3.846,8 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm.

Thép Việt Nam nợ tổng cộng 6.043 tỷ đồng (con số đầu năm là 6.232 tỷ đồng), trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 5.377 tỷ đồng. Phần vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 3.341 tỷ đồng


NDH