PVN phấn đấu đạt doanh thu 437,8 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, năm 2017, Tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu đạt 437,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 74,6 nghìn tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, Tập đoàn sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trọng tâm.

Theo đó, PVN sẽ đôn đốc, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn và các đơn vị. PVN cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2017 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2017 theo đúng kế hoạch đề ra; kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thu xếp vốn và giải ngân các dự án đầu tư cũng như giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2017…

Năm 2016, tổng doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 452,5 nghìn tỷ đồng. Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 90,2 nghìn tỷ đồng, vượt 10 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch.                

Trung Hiếu