Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp là một tỷ đồng Việt Nam hoặc bội số của một tỷ đồng Việt Nam.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định quy định việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.

Dự thảo nêu rõ, trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn từ 01 năm trở lên. Doanh nghiệp phát hành quyết định kỳ hạn trái phiếu trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn và công bố tại phương án phát hành.

Mệnh giá trái phiếu là một tỷ đồng Việt Nam hoặc bội số của một tỷ đồng Việt Nam. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu là đồng Việt Nam.

Về hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành.

Lãi suất danh nghĩa trái phiếu có thể xác định theo một trong các phương thức sau: Cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu; thả nổi; kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi.

Trường hợp lãi suất danh nghĩa của trái phiếu là lãi suất thả nổi, doanh nghiệp phát hành phải quy định cụ thể về cơ sở tham chiếu được sử dụng để xác định lãi suất danh nghĩa tại phương án phát hành và công bố công khai cho nhà đầu tư mua trái phiếu về cơ sở tham chiếu được sử dụng.

Doanh nghiệp phát hành quyết định lãi suất danh nghĩa cho từng đợt phát hành trái phiếu phù hợp với tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp. Lãi suất trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành ngoài việc tuân thủ quy định tại Nghị định này phải phù hợp với Luật các Tổ chức tín dụng và quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu

Dự thảo nêu rõ, đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nhà đầu tư mua trái phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Chủ sở hữu trái phiếu có các quyền lợi: Được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi phát hành.

Đồng thời được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành.


VGP