Phát động doanh nghiệp đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

(BĐT) - Ban Kinh tế trung ương cùng các cơ quan liên quan vừa phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.
Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” nhận ý kiến đóng góp đến hết ngày 31/12/2019
Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” nhận ý kiến đóng góp đến hết ngày 31/12/2019

Theo đó, các doanh nghiệp, doanh nhân gửi góp ý, đề xuất của mình nhằm phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng cần giải quyết; những khó khăn, cản trở trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trưởng Ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết, trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta luôn xác định và thực hiện nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, đồng thời đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối quan trọng về đổi mới và phát triển kinh tế đem lại thành tựu to lớn cho đất nước.

Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp, doanh nhân vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong hoạt động. Nền kinh tế nước ta chưa thực sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó có nguyên nhân quan trọng là cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, đang là lực cản cho quá trình đổi mới và phát triển kinh tế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân.

Do đó, Ban Kinh tế trung ương và một số cơ quan liên quan phát động Cuộc vận động để khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước; phát huy trí tuệ, dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.

“Trong cuộc vận động này, mọi góp ý, đề xuất, sáng kiến của doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đều được Ban Tổ chức Cuộc vận động trân trọng tiếp nhận, tổng hợp, xem xét, chuyển tới các cơ quan của Đảng và Nhà nước liên quan để nghiên cứu, phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế và góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII”,  ông Nguyễn Văn Bình khẳng định.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông tin, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất lao động. Năm 2018, riêng về thủ tục hành chính đã cắt giảm được 50% - 60% điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử cũng đã bước đầu phát huy tác dụng…

“Tuy nhiên, tương quan so sánh khu vực và quốc tế, thủ tục hành chính ở Việt Nam còn phiền hà, thời gian và chi phí cho thủ tục hành chính vẫn còn cao, chi phí không chính thức còn lớn; hệ thống pháp luật kinh doanh vẫn còn những điểm thiếu minh bạch, thiếu nhất quán, chưa bình đẳng… đang cản trở và trói buộc những nỗ lực phát triển của các địa phương và doanh nghiệp. Vì vậy, thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh vẫn là dư địa và động lực quan trọng bậc nhất cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam”, ông Lộc nhấn mạnh.

Đại diện VCCI hy vọng, những góp ý, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp sẽ giúp các cơ quan Đảng, Nhà nước nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây dựng thể chế chính sách để tạo ra hệ sinh thái đóng vai trò "bà đỡ" và bệ phóng cho sự phát triển bứt phá của doanh nghiệp, doanh nhân và nền kinh tế nước nhà.

Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” chính thức phát động vào ngày 3/9/2019 và nhận đóng góp ý kiến từ doanh nghiệp, doanh nhân đến hết ngày 31/12/2019. Thời gian xét chọn góp ý, đề xuất từ tháng 1 - 3/2020. Lễ tôn vinh và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2020.

Trần Tuyết