Phấn đấu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030

(BĐT) - Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp (DN) khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu Việt Nam có ít nhất 1,5 triệu DN vào năm 2025 và 2 triệu DN vào năm 2030. 
Xóa bỏ mọi rào cản để phát triển bền vững DN (ảnh: internet)
Xóa bỏ mọi rào cản để phát triển bền vững DN (ảnh: internet)

Bên cạnh đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết trong DN khu vực tư nhân. Đến năm 2030, thu hẹp khoảng cách về trình độ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh của DN, nâng tỷ lệ DN tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu ngang bằng với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN 4. Giai đoạn 2021 - 2030, DN khu vực tư nhân có mức tăng trưởng lao động bình quân đạt khoảng 6 - 8%/năm; tăng trưởng bình quân thu nhập của người lao động đạt khoảng 25 - 30%/năm; tăng trưởng bình quân mức đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 23 - 25%/năm.

Để đạt mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan điểm xóa bỏ mọi rào cản để phát triển bền vững khu vực này. Đó là xóa bỏ mọi rào cản tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh cho khu vực tư nhân phát triển, không hạn chế quy mô, có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Cùng với đó, ưu tiên hỗ trợ phát triển DN khu vực tư nhân có quy mô nhỏ và vừa; khuyến khích xây dựng các thương hiệu lớn của DN Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Phát triển DN khu vực tư nhân hiệu quả, bền vững, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Kế hoạch này nêu rõ 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Cụ thể, nhóm 1 là tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của DN doanh nghiệp khu vực tư nhân.

Nhóm 2 là khuyến khích DN áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Nhóm 3 là thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Nhóm 4 hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong DN; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, quản trị DN. Nhóm 5 khuyến khích DN khu vực tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0. Nhóm 6 tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội DN trong hỗ trợ DN khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững.

Nguồn lực thực hiện Kế hoạch sẽ được lấy từ ngân sách nhà nước và các nguồn ngân sách hợp pháp khác.

Trung Hiếu