Nợ phải trả của Thế giới Di động tăng vọt lên 17.000 tỷ đồng năm 2017

Tính đến thời điểm cuối năm 2017, nợ phải trả của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động ở mức 16.904 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm, chiếm tới 74% tổng nguồn vốn.
Nợ phải trả đến cuối năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động ở mức 16.904 tỷ đồng
Nợ phải trả đến cuối năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động ở mức 16.904 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã CK: MWG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và năm 2017.

Báo cáo cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của MWG trong quý 4 đạt 19.029 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 3.044,2 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 39% do giá vốn tăng thấp hơn.

Trong quý này, MWG đã bỏ ra số tiền cho chi phí bán bán hàng khá lớn, đạt1.979 tỷ đồng, tăng tới 600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 572,3 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2017, MWG đạt 66.339 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 48% so với 2016. Lợi nhuận gộp đạt 11.141 tỷ đồng, tang vọt tới 54% so với năm trước.

Có thể thấy năm 2017, các loại chi phí của công ty đều tăng. Trong đó chi phí bán hàng tăng tới gần 3.000 tỷ đồng, đạt 7.017 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 44%, từ 934 tỷ đồng lên 1.346 tỷ đồng. Còn chi phí tài chính tăng từ 120 tỷ lên 232 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm tới 227 tỷ đồng.

Cả năm 2017, MWG đạt 2.206 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm, tăng 39% so với năm 2016. Năm 2017, MWG đặt kế hoạch doanh thu 63.280 tỷ đồng và 2.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Như vậy, MWG đã kịp hoàn thành kế hoạch cho cả năm.

Đáng lưu ý, tính đến thời điểm cuối năm 2017, nợ phải trả của MWG ở mức 16.904 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm (thời điểm đầu năm số nợ phải trả là 11.012 tỷ đồng). Trong đó, nợ dài hạn phát sinh một khoản vay hơn 1.192 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là do phát hành trái phiếu. Nợ vay ngắn hạn chiếm 5.603 tỷ đồng, tăng 17%.

Hiện nợ phải trả của MWG đang chiếm 74% tổng nguồn vốn. Trong khi tiền và các khoản tương đương tiền của MWG tăng 240% lên 3.410 tỷ đồng thì hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng tăng 28% lên 12.050 tỷ đồng.

Sang năm 2018, Thế giới Di Động đặt kế hoạch doanh thu là 86.390 tỷ đồng (tăng 36,5%) và lợi nhuận sau thuế mục tiêu chỉ tăng 18,3% lên 2.603 tỷ đồng với lý do thị trường điện thoại và điện máy đã bão hòa và chuỗi Bách Hóa Xanh chỉ mới bước vào giai đoạn mở rộng.


Dân trí