Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lần đầu công bố lương nhân sự

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố báo cáo hoạt động. Theo đó, năm 2017, Công ty đặt chỉ tiêu 1.100 tỷ đồng doanh thu, tổng lợi nhuận đạt 73 tỷ đồng, và tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 12,2%. Công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính năm 2016.

Theo báo cáo lương năm 2017, thu nhập bình quân người lao động là 20,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với kế hoạch năm 2016. Đối với nhân sự quản lý, mức thu nhập bình quân một người là 53,2 triệu đồng/tháng, tăng tới gần 17% so với kế hoạch năm 2016.

Năm 2017, Công ty lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 31 công ty con và công ty liên kết. Trong đó, có 5 công ty đã thực hiện xong các thủ tục đấu giá theo quy định nhưng thoái vốn không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký.

               

Việt Nguyễn