Ngày 13/12 Thaco chốt quyền cổ phiếu thưởng 300%

Dự kiến sau chia thưởng, vốn điều lệ Thaco đạt 16.580 tỷ đồng.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo 13/12 là ngày chốt quyền cổ phiếu thưởng tỷ lệ 300% của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco). Ngày chi trả chưa có thông tin cụ thể.

Với tỷ lệ này, Thaco sẽ phát hành thêm 1,24 tỷ cổ phiếu để trả thưởng. Vốn điều lệ sau chia thưởng cổ phiếu sẽ đạt 16.580 tỷ đồng.

Nguồn phát hành được lấy từ nguồn thặng dự vốn cổ phần (hơn 2.984 tỷ đồng) và từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (gần 9.451 tỷ đồng) trong báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 30/6.

Tính đến 30/6, Thaco có thặng dư vốn cổ phần gần 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 16.296 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/11, Thaco cũng chốt quyền cổ tức tiền mặt bổ sung cho năm 2016, tỷ lệ 20%. Công ty sẽ thanh toán vào ngày 8/12. Như vậy cổ tức năm 2016 được Thaco chi trả là 50% bằng tiền.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thaco đạt doanh thu 25.539 tỷ đồng, lãi sau thuế 2.615 tỷ đồng, giảm 29,5% cùng kỳ năm trước.


NDH