Ngày 12/2, SMC chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

(BĐT) - Theo thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TPHCM, ngày 12/2 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã CK: SMC) để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018. Thời gian tổ chức đại hội là 8h30 ngày 21/4.

Nội dung đại hội sẽ bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017, báo cáo tài chính 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 và một số nội dung khác…

Trong năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 12.654 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2016 và vượt 20,5% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 276,6 tỷ đồng, vượt 84,4% chỉ tiêu cả năm.

Hoàng Hải