Ngành thuế “sờ gáy” DN khai thác cát sỏi

(BĐT) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các cục thuế địa phương báo cáo ngay số lượng các doanh nghiệp có hoạt động khai thác cát, sỏi đã có trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra. 

Đặc biệt, lãnh đạo ngành thuế đề nghị các địa phương “thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác cát sỏi nêu trên và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp khai thác cát sỏi trong kế hoạch và kế hoạch bổ sung đột xuất theo chỉ đạo”.

Lãnh đạo ngành thuế cũng đề nghị các nơi báo cáo tiến độ trước ngày mùng hai hàng tháng đến khi kết thúc việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nêu trên.       

Hoàng Minh