Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam được tăng hơn 1.000 tỷ vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) tăng vốn điều lệ từ 3.080 tỷ đồng lên hơn 4.215 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Chủ sở hữu phê duyệt tại Nghị quyết ngày 28/9/2017.

Trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng tín dụng từng năm của toàn hệ thống và đánh giá tình hình hoạt động, tình hình tài chính và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước thực hiện phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam). Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) xây dựng và kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) nhưng không vượt quá chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước thông báo.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu đã được duyệt của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ cho Ngân hàng Nhà nước.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.


VGP