Năm 2017, NST đạt 16 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(BĐT) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn (Mã CK: NST) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Theo đó, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 660 tỷ đồng, giảm 17,7% so với năm 2016 và hoàn thành 82,5% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau trước thuế của Công ty đạt 16 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm trước và vượ 3,2 chỉ tiêu cả năm.

Mức thu nhập bình quân của Công ty trong năm 2017 đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,9% so với năm 2016 và vượt 10,3% kế hoạch đã đề ra.

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu đạt 700 tỷ đồng doanh thu và 16,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Hoàng Hải