Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của TTL mới chỉ hoàn thành 45% kế hoạch

(BĐT) - Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2017, Tổng công ty Thăng Long (Mã CK: TTL) ghi nhận mức doanh thu đạt 323,17 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,4 tỷ đồng, giảm 44,9% so với quý IV/2016.

Lũy kế năm 2017, TTL đạt 1.123,95 tỷ đồng doanh thu và 25,89 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 47,6% và 60,95% so với năm 2016. Như vậy, TTL mới chỉ hoàn thành 54% kế hoạch doanh thu và 45,4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của TTL đạt 1.336,75 tỷ đồng, giảm 24,9% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 153,89 tỷ đồng (giảm 15,57%), các khoản phải thu ngắn hạn đạt 674,42 tỷ đồng (giảm 40%); trong khi đó, hàng tồn kho đạt 186,89 tỷ đồng (tăng 25%).

Nợ phải trả của TTL giảm 35% từ 1.195 tỷ đồng xuống còn 775,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm 33,96% xuống còn 730,27 tỷ đồng và nợ dài hạn giảm 49,15% xuống hơn 45 tỷ đồng.

Hoàng Hải