Năm 2017, Cao su Đồng Phú ước đạt 254,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(BĐT) - Tháng 12/2017, CTCP Cao su Đồng Phú (Mã CK: DPR) ghi nhận mức doanh thu đạt 90,3 tỷ đồng và 10,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Lũy kế năm 2017, Công ty ước đạt 836,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,8% so với năm 2016 (704,4 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế ước đạt 254,4 tỷ đồng, tăng 62% so với mức 157 tỷ đồng đạt được trong năm 2016.

Mặc dù lượng mủ cao su tiêu thụ thấp hơn năm 2016, song lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2017 vẫn ước đạt 133% kế hoạch cả năm nhờ giá tiêu thụ mủ cao su đạt 39,9 triệu đồng/tấn, tăng gần 22,8% so với mức giá 32,5 triệu đồng/tấn của năm 2016.

Hoàng Hải