Mở rộng cơ hội tiếp cận vốn tại Quỹ Phát triển DNNVV

(BĐT) - Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có thời gian hoạt động trên 1 năm kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh sẽ có cơ hội tiếp cận vốn từ Quỹ Phát triển DNNVV.

Đây là thông tin vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo trong văn bản gửi các đơn vị về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc Quỹ cho biết, việc sửa đổi, bổ sung nội dung này nhằm tăng cơ hội tiếp cận vốn cho các DNNVV có nhu cầu, bởi với những DNNVV có thời gian hoạt động trên 1 năm kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh thì các kết quả tài chính đạt được cũng khá rõ nét, có thể được xem xét cơ hội vay vốn.

Trước đó, Quỹ Phát triển DNNVV đã ban hành các chương trình hỗ trợ tài chính đối với khối DN này thông qua các ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ trong năm 2017. Theo thông báo này, các DNNVV có thời gian hoạt động trên 2 năm từ thời điểm đăng ký kinh doanh mới có thể có cơ hội được vay vốn.       

Việt Thủy