LICOGI “thất hẹn” nhiều việc với cổ đông

(BĐT) - Do chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào ngày cuối cùng của năm 2015 nên Tổng công ty Licogi – CTCP (LICOGI) cho biết, hiện Tổng công ty chưa hoàn tất công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển sang CTCP. 

Đây là lý do tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 dự kiến tổ chức vào ngày 28/4 tới, HĐQT sẽ chưa thể báo cáo được số liệu và kết quả bàn giao vốn, tài sản giữa doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa với CTCP.

Ngoài ra, LICOGI cũng chưa triển khai được việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC, kéo theo đó là việc chưa thể thực hiện được bất kỳ khoản thoái vốn, thanh lý tài sản nào theo nội dung ĐHĐCĐ lần đầu đã ủy quyền.

Về tình hình sử dụng số tiền bán cổ phần lần đầu được giữ lại, tính đến ngày 15/4/2016, LICOGI đã thực hiện 101,2 tỷ đồng. Theo đó, LICOGI đã hoàn trả nợ vay ngân hàng quá hạn, đến hạn, trả trước nợ chưa đến hạn có lãi suất cao và một phần lãi vay (43,5 tỷ đồng); thanh toán dứt điểm công nợ với CTCP Sovico và các bên có liên quan của Sovico tại Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (khoảng 6,5 tỷ đồng); hoàn trả nợ ngắn hạn của khoản vay mua cổ phần CTCP Licogi 13 (tối đa 7,5 tỷ đồng); bố trí vốn tự có tham gia thành lập DN Dự án BOT cải tạo, nâng cấp QL31, đoạn Bắc Giang - Chũ (khoảng 50 tỷ đồng)…

Trong năm 2016, LICOGI tiếp tục định hướng phát triển dài hạn theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, lấy hoạt động xây lắp nền móng hạ tầng ngầm làm cốt lõi.                 

 

Trần Kiên