Licogi 16 trả cổ tức tỷ lệ 5% cổ phiếu

Công ty CP Licogi 16 (HoSE: LCG) vừa chốt quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến trong tháng 11. Nguồn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối.
Licogi 16 trả cổ tức tỷ lệ 5% cổ phiếu

Với 98 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến phát hành 4,9 triệu cổ phiếu. Năm 2018, công ty lên kế hoạch trả cổ tức 12%, tương đương 117,6 tỷ đồng. Ngày 11/11, công ty sẽ trả cổ tức đợt 1 bằng tiền, tỷ lệ 7%. Như vậy, công ty đã hoàn thành kế hoạch cổ tức.

9 tháng năm 2019, công ty ghi nhận doanh thu 1.776 tỷ đồng, tăng 9% cùng kỳ, hoàn thành 43% kế hoạch năm. Trong cơ cấu doanh thu, các hợp đồng xây dựng đóng góp 74%, hoạt động bất động sản chiếm tỷ trọng 25%. Theo giải trình của công ty, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có biên độ lợi nhuận cao dẫn đến lợi nhuận trong kỳ tăng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng là 153 tỷ đồng, hoàn thành 77% kế hoạch năm.


NDH