Licogi 13: Lãi ròng quý I/2018 đạt 2,1 tỷ đồng

(BĐT) - Quý I/2018, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Licogi 13 đạt lần lượt 290,5 tỷ đồng và 2,1 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2018, Công ty dự kiến doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 58,7 tỷ đồng, tăng 9,5% và 362% so với con số đã thực hiện năm 2017.

Về cơ cấu tài sản, tổng nợ phải trả của Công ty cuối quý I/2018 đạt 1.702 tỷ đồng, chiếm 76% tổng tài sản và tăng 10% so với thời điểm đầu năm 2018. Nợ phải trả gia tăng chủ yếu là do khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng thêm 15% lên 704 tỷ đồng và khoản mục vay dài hạn tăng thêm 41% lên 106 tỷ đồng.       

Thế Anh