LAS: Lợi nhuận giảm sau kiểm toán

Sau kiểm toán, doanh thu năm 2017 của LAS là 3.885,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 151,8 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Liên quan đến doanh thu và lợi nhuận sau kiểm toán đều sụt giảm so với báo cáo tài chính năm 2017 trước kiểm toán, trong đó lợi nhuận sau thuế giảm gần 10%, theo giải trình của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS), tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2017, Công ty chưa có căn cứ kịp thời để hạch toán các bút toán điều chỉnh theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Do đó, sau khi có thông tin này, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã cập nhật, dẫn đến sự chênh lệch số liệu doanh thu và lợi nhuận trước và sau thời điểm LAS công khai báo cáo tài chính đã và chưa kiểm toán. Sau kiểm toán, doanh thu năm 2017 của LAS là 3.885,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 151,8 tỷ đồng.


ĐTCK