Không còn doanh thu tài chính đột biến, lãi sau thuế KDC giảm 92% trong quý II

Doanh thu từ đánh giá lại khoản đầu tư không phát sinh như kỳ trước, khiến lợi nhuận của KDC trong nửa đầu năm thực hiện 9% kế hoạch. Phần lớn lợi nhuận thuộc về cổ đông không kiểm soát, trong khi cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo BCTC hợp nhất quý II, CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) có doanh thu thuần 2.049 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp tăng chỉ 4%, đạt hơn 406 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 23% xuống gần 20%.

Hoạt động tài chính đạt hơn 46 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 568 tỷ đồng cùng kỳ 2017. Năm trước, KDC thực hiện đánh giá lại khoản đầu tư Vocarimex (VOC) khi thực hiện hợp nhất BCTC, khoản mục doanh thu khác trong hoạt động tài chính của KDC ghi nhận gần 536 tỷ đồng.

Chí phí bán hàng và chi phí quản lý trong kỳ đều được tiết giảm 4% và 20%. Kết thúc quý II, KDC có lãi sau thuế 29,6 tỷ đồng, giảm 92%. Điểm chú ý là lợi nhuận cho cổ đông không kiểm soát chiếm 97% với hơn 28,8 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ gần 818 triệu đồng.

Không còn doanh thu tài chính đột biến, lãi sau thuế KDC giảm 92% trong quý II - ảnh 1
Lũy kế nửa đầu năm, công ty có doanh thu thuần tăng 26% đạt 3.716 tỷ đồng nhưng lợi nhuận giảm 89% xuống 47 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ gần 11 tỷ đồng, trong khi lơi nhuận của cổ đông không kiểm soát gần 58 tỷ đồng.

Với kết quả trên, KDC thực hiện 31% kế hoạch doanh thu và gần 9% lợi nhuận trước thuế.

Tổng tài sản của công ty sau nửa năm giảm 3% xuống 12.330 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 40% cơ cấu, chủ yếu là tiền, tương đương tiền và tiền gửi hơn 2.974 tỷ đồng. Hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn đồng thời chiếm hơn 18% tài sản ngắn hạn.

Tài sản dài hạn hơn 7.371 tỷ đồng, tập trung tại khoản đầu tư tài chính vào công ty liên kết chiếm hơn 48%, và tài sản cố định chiếm 44% cơ cấu.

Về nguồn vốn, KDC đang có khoản vay tài chính 1.948 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm 57%. Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tới cuối tháng 6 đạt hơn 1.991 tỷ đồng.


NDH