Hóa chất Việt Trì đặt kế hoạch lãi tăng hơn 12%

(BĐT) - HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì (Mã CK: HVT) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức ngày 20/4 kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu đạt 926 tỷ đồng, tăng 14%; và lợi nhuận sau trước thuế đạt 100 tỷ đồng, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017.

Bên cạnh việc tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường để đạt được mục tiêu trên, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào, có kế hoạch dự trữ nguyên liệu hợp lý, tránh tồn động vốn.

Ngoài ra, HĐQT Công ty dự kiến trình Đại hội thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 40%. Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 35%.

H.H