HHS đặt mục tiêu doanh thu 1.050 tỷ đồng trong năm 2018

Theo biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), công ty đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng trong năm 2018.

So với kết quả đạt được năm 2017 gồm 1.235 tỷ đồng doanh thu thuần, 130,7 tỷ lợi nhuận trước thuế và 92 tỷ lợi nhuận sau thuế thì kế hoạch năm 2018 của HHS có phần khiêm tốn hơn.

Theo ban giám đốc HHS, việc xây dựng kế hoạch kinh doanh 2018 trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng tới yếu tố tăng trưởng do những yếu tố khách quan của năm 2017 nên năm 2018 sẽ lấy ổn định doanh số và lợi nhuận là mục tiêu chính.

Nhằm giảm cổ phiếu đang lưu hành và gia tăng giá trị cho cổ đông, HĐQT HHS đã trình và được cổ đông chấp thuận phương án mua tối đa 20 triệu cổ phiếu quỹ. Nguồn để mua là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo riêng tại thời điểm 31/12/2017.

Nội dung duy nhất mà HĐQT trình nhưng cổ đông phản bác là phương án trả cổ tức tiền mặt 3,8%, ứng với tổng số tiền thanh toán 102,5 tỷ đồng. 


Bnews