HFIC hạ mục tiêu sản xuất kinh doanh

(BĐT) - Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất (2014 - 2016). 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, năm 2016, doanh thu của Công ty đạt 1.569 tỷ đồng, tăng 85% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.186 tỷ đồng, tăng 113% so với năm 2015.

Năm 2017, HFIC phấn đấu đạt 699 tỷ đồng tổng doanh thu (bằng 44% so với năm 2016) và 432 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (bằng 36% so với năm 2016). Công ty dự kiến nộp ngân sách nhà nước năm 2017 là 309 tỷ đồng, bằng 1/3 so với năm 2016.

HFIC có vốn điều lệ gần 8.000 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật với các hình thức: phát hành trái phiếu, vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng, tiếp nhận các nguồn tài trợ, nhận ủy thác các nguồn vốn. Công ty cũng có nhiệm vụ đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các lĩnh vực, ngành nghề mà TP.HCM cần ưu tiên đầu tư.

Hoàng Việt