HFIC giảm mạnh lương, thưởng

(BĐT) - Năm 2017, Công ty TNHH MTV Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) đặt kế hoạch lương, thưởng sụt giảm so với đã thực hiện năm 2016. Cụ thể, đối với người lao động, thu nhập bình quân kế hoạch 2017 là hơn 21 triệu đồng/người/tháng, giảm 26% so với năm 2016.

Đối với nhân sự quản lý, số lượng người quản lý năm 2017 là 9 người, giảm 2 người so với năm 2016. Tuy nhiên, thu nhập bình quân kế hoạch 2017 lại giảm 37% so với thực hiện năm 2016, dự kiến 27,3 triệu đồng/người/tháng so với gần 43,6 triệu đồng/người/tháng của năm 2016.

Năm 2017, HFIC cũng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm so với thực hiện năm 2016. Cụ thể, HFIC dự kiến đạt 1.349 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 19% so với con số lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016 (hơn 1.668 tỷ đồng).             

Thế Anh