Giải quyết kiến nghị của cổ đông tại Khóa Minh Khai

(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản về việc giải quyết kiến nghị của cổ đông Công ty CP Khóa Minh Khai.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty COMA, cổ đông lớn của Khóa Minh Khai khẩn trương kiểm tra, xem xét và giải quyết đơn kiến nghị theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật và báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả xem xét, giải quyết. Đồng thời, báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình tổ chức, quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Khóa Minh Khai; công tác quản lý phần vốn của COMA tại Khóa Minh Khai và các nội dung nêu trong đơn kiến nghị.

Trước đó, cổ đông của Khóa Minh Khai đã có đơn kiến nghị về hiệu quả kinh doanh và tình hình quản trị doanh nghiệp tại Công ty CP Khóa Minh Khai.

Cổ phần hóa từ năm 2006, đến nay, những thông tin về hoạt động kinh doanh, thua lỗ, nợ nần, nhân sự… của Khoá Minh Khai không được công bố công khai trên website Công ty.

Hoàng Việt