Giá cao su bất lợi, Cao su Chư Prông báo lỗ 2,4 tỷ quý II/2018

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý II/2018 của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, doanh thu thuần quý II/2018 đạt 73,5 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại lên tới 66,5 tỷ đồng làm cho lợi nhuận gộp chỉ đạt 6,9 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ 2017. Trừ đi các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh quý II/2018 của Cao su Chư Prông âm 2,4 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2017, Công ty báo lãi 45 tỷ đồng.

Thế Anh