Gần 8.000 DN thành lập mới trong tháng cuối năm 2015

Theo thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 12 năm 2015 mặc dù có giảm so với tháng trước nhưng số vốn đăng ký kinh doanh tăng gần 20%.