EVN không có dự án dừng thi công do thiếu vốn

(BĐT) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong năm 2016, công tác thu xếp vốn của Tập đoàn đáp ứng mục tiêu nên các dự án nguồn điện và lưới điện đều đảm bảo đủ vốn thanh toán, không có dự án nào dừng thi công do thiếu vốn. 

Tổng giá trị đầu tư toàn Tập đoàn năm 2016 là 134.858 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch. Giá trị giải ngân cả năm ước đạt 127.777 tỷ đồng, bằng 96,4% kế hoạch.

Công tác quản lý dự án đầu tư của EVN cũng có chuyển biến tốt. Trong quá trình thực hiện đầu tư, các ban quản lý dự án, ban chức năng của Tập đoàn và tổng công ty đã theo dõi, bám sát hiện trường và phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu cùng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời các phát sinh, nghiệm thu theo tiến độ thi công.        

Việt Anh