Doanh thu năm 2017 của PVN đạt 498 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Kết thúc năm 2017, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 498 nghìn tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt 448 nghìn tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP đất nước cả năm 2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Năm 2017, Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước đạt 97 nghìn tỷ đồng, vượt 30,8% so với kế hoạch năm, tăng 8,0% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2017 đạt 39,2 ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVN đã tập trung xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.      

Việt Anh