Doanh thu môi giới chứng khoán của SSI tăng 220%

Quý I, doanh thu từ dịch vụ môi giới chứng khoán của SSI đạt 369,8 tỷ đồng.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI (mã CK: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên  năm 2018 với doanh thu và thu nhập khác đạt 1.072 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 479,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 95% và 46% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 500 tỷ đồng.

Tăng trưởng mạnh nhất phải kể đến doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Nguồn thu từ mảng này tăng mạnh ở mức 220% - đạt 369,8 tỷ đồng, chiếm đến 65% doanh thu toàn khối dịch vụ chứng khoán. Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 6.970,6 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý I/2018, tăng 24% so với đầu năm.

Mảng có tỷ trọng vượt trội nhất phải kể đến toàn khối dịch vụ chứng khoán với doanh thu đạt 570,2 tỷ đồng, tăng trưởng 146% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 53,2% doanh thu toàn công ty.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn đạt gần 153,2 tỷ đồng, tăng 38% so với quý I/2017, chiếm tỷ trọng 14,3% doanh thu toàn công ty. Trong tình hình thị trường khởi sắc, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp cũng tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 289,3 tỷ đồng.

Doanh thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư và một số hoạt động khác đạt 59,3 tỷ đồng trong quý này. Trong đó, chủ yếu là doanh thu khác tăng mạnh do Công ty thực hiện bán tài sản cố định trong quý.

Tại thời điểm 31/3/2018, công ty có tổng tài sản đạt 20.354 tỷ đồng, tăng 12% so với mức đầu năm. Trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.540,5 tỷ đồng.


Vnexpress