Doanh nghiệp FDI chiếm hơn 70% tổng trị giá xuất khẩu cả nước

(BĐT) - Theo Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 9 tháng năm 2017 là 109,1 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 70,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI cũng tăng lên nhanh chóng. Năm 2006, tỷ trọng nhập khẩu của khối này chỉ là 36,7% thì năm 2016 đã là 58,6% trong tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của cả nước. Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu của khu vực FDI cũng tăng 29%, đạt trị giá là 95,36 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, với tốc độ tăng trưởng trung bình 24,4%/năm trong giai đoạn 2006 - 2016, tỷ trọng xuất khẩu của khu vực FDI trong tổng trị giá xuất khẩu cả nước đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 37% năm 2006 lên hơn 70% trong năm 2016. Ngược lại, khối các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước lại giảm từ 63% năm 2006 xuống còn 29,8% trong năm 2016. Tốc độ tăng xuất khẩu bình quân của khu vực này cũng thấp hơn rất nhiều, trung bình 8,6%/năm trong giai đoạn 2006 - 2016.

Minh Thư