Dầu thực vật Tường An đặt chỉ tiêu lãi trước thuế tăng 51%

(BĐT) - Hội đồng quản trị CTCP Dầu thực vật Tường An (Mã CK: TAC) dựa kiến trình ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với doanh thu đạt 5.100 tỷ đồng, tăng 11%; và lợi nhuận trước thuế đạt 250 tỷ đồng, tăng 51% so với thực hiện năm 2017. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 24%.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội thông qua việc giải tỏa thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho cán bộ công nhân viên.

Trước đó, tháng 10/2017, Công ty đã phát hành hơn 1,61 triệu cổ phiếu ESOP với thời gian hạn chế chuyển nhượng 12 tháng.

H.H