Chuyển giao Xi măng Sông Thao, HUD báo lãi “khủng”

(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) vừa công bố báo cáo tài chính riêng năm 2017 với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt hơn 239 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với con số đạt được năm 2016, nhờ việc hoàn nhập khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Xi măng Sông Thao với số tiền 347,7 tỷ đồng.
HUD đã xóa được các khoản nợ vay gần 126 tỷ đồng nhờ việc chuyển giao Công ty CP Xi măng Sông Thao cho Vicem. Ảnh: Việt Phong
HUD đã xóa được các khoản nợ vay gần 126 tỷ đồng nhờ việc chuyển giao Công ty CP Xi măng Sông Thao cho Vicem. Ảnh: Việt Phong

Hoàn nhập khoản tổn thất đầu tư vào Xi măng Sông Thao

Ngày 4/9/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 2114/BXD-QLDN về việc cơ cấu Công ty CP Xi măng Sông Thao. Theo đó, HUD và Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) sẽ xây dựng phương án tái cơ cấu Xi măng Sông Thao. Tiếp đó, ngày 27/4/2017, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 376/QĐ-BXD về việc chuyển giao quyền đại diện phần vốn đầu tư của HUD tại Xi măng Sông Thao về Vicem. Ngày 14/6/2017, HUD và Vicem đã có biên bản chuyển giao quyền đại diện phần vốn đầu tư của HUD tại Xi măng Sông Thao về Vicem. Theo đó, HUD sẽ ghi giảm vốn điều lệ, đồng thời ghi giảm khoản đầu tư tài chính dài hạn tại Xi măng Sông Thao.

Tại thời điểm 31/12/2016, giá trị tài sản thuần của Xi măng Sông Thao thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu với số tiền là 430,4 tỷ đồng do công ty này có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ lũy kế. HUD đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Xi măng Sông Thao với số tiền là 347,7 tỷ đồng. Do vậy, sau khi chuyển giao quyền sở hữu vốn tại Xi măng Sông Thao cho Vicem, HUD đã hoàn nhập lại số tiền trích lập dự phòng này.

Cùng với đó, vốn điều lệ của HUD cũng giảm từ 2.295 tỷ đồng xuống còn 1.776 tỷ đồng. Việc chuyển giao Xi măng Sông Thao cũng giúp HUD xóa được khoản nợ vay gần 13 tỷ đồng từ Ngân hàng BNP Paribas và gần 113 tỷ đồng nợ vay từ Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của Công ty mẹ HUD trong năm 2017 cũng tăng lên đáng kể. Trong khi doanh thu thuần đạt 866,8 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2016) thì chi phí giá vốn lại giảm 14% làm cho lợi nhuận gộp đạt 246 tỷ đồng, tăng 145% so với năm 2016. Tương ứng, biên lợi nhuận gộp của HUD tăng từ 12,1% lên 28%. 

Giá trị doanh nghiệp sẽ được tính tại thời điểm 31/12/2017

Công ty mẹ HUD đang sở hữu 17 công ty con và 4 công ty liên doanh, liên kết đều là những nhà thầu có tiếng trên thị trường xây dựng Việt Nam. Hiện nay, HUD đang thực hiện xác định lại giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.
HUD đã thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa vào thời điểm 31/12/2014. Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán giá trị doanh nghiệp và đã được Bộ Xây dựng phê duyệt giá trị doanh nghiệp theo Quyết định số 1242/QD-BXD ngày 21/11/2016.

Tuy nhiên, theo Văn bản số 2350/BXD-KHTC ngày 5/10/2017 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 14678/BTC-TCDN ngày 31/10/2017 của Bộ Tài chính về việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ HUD, ngày 15/11/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 12222/VPCP-ĐMDN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ quyết định xác định lại giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ HUD tại thời điểm 24h00 ngày 31/12/2017. Do vậy, Tổng công ty đang thực hiện xác định lại giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Hiện Công ty mẹ HUD đang sở hữu 17 công ty con và 4 công ty liên doanh, liên kết đều là những nhà thầu có tiếng trên thị trường xây dựng Việt Nam. Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Công ty mẹ HUD tại thời điểm cuối năm 2017 là 9.249 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả là 6.940 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản và gấp 3 lần vốn chủ sở hữu.

Hoàng Việt