Chứng khoán Rồng Việt: Lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng trong năm 2017

(BĐT) - Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Rồng Việt, doanh thu của Công ty trong năm 2017 đạt 366 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ chứng khoán đạt 154 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ mua giới và đầu tư tài chính lần lượt đạt 87 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm 2017 đạt 138 tỷ đồng, tăng 125% so với năm 2016 và vượt 38,3% kế hoạch của cả năm (100 tỷ đồng).

Trong năm 2018, Công ty đặt mục tiêu tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng thông qua phương án trả cố tức bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong tháng 4/2018, sau khi ĐHCĐ thường niên thông qua. Trước đó, năm 2017, Công ty đã tăng vốn lên 910 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ trình lên ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, dự kiến thực hiện trong tháng 4/2018.

Hoàng Hải