Bổ sung vốn điều lệ cho PVN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lập hồ sơ đề nghị đầu tư bổ sung vốn trên cơ sở mức vốn điều lệ xác định lại và vốn còn thiếu cần bổ sung để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Bổ sung vốn điều lệ cho PVN

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào mức vốn điều lệ xác định lại và vốn còn thiếu cần bổ sung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư bổ sung vốn cho doanh nghiệp.

Hồ sơ gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu bao gồm: a- Văn bản đề nghị bổ sung vốn của doanh nghiệp; b- Bản sao Quyết định phê duyệt vốn điều lệ của cấp có thẩm quyền; c- Báo cáo đánh giá thực trạng tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; d- Mục tiêu, hiệu quả kinh tế - xã hội của việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ; đ- Văn bản giải trình về các nguồn vốn sử dụng để bổ sung vốn điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp hoặc Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp.


VGP