Bộ Công Thương trao 5 gói thầu khớp giá

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thuộc Dự án Nhiệm vụ lập quy hoạch của Bộ Công Thương năm 2017.  
Bộ Công Thương trao 5 gói thầu khớp giá

Đáng chú ý, tất cả các gói thầu đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, nhưng có giá trúng thầu khớp giá gói thầu, trong đó trao 2 gói thầu cho cùng 1 nhà thầu.

Theo đó, Gói thầu Lập quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 19 và Quốc lộ 25 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được trao cho nhà thầu là Viện Công nghệ và Kinh tế năng lượng, với giá trúng thầu bằng giá gói thầu là 1,720 tỷ đồng.

Gói thầu Lập quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 3 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được trao cho nhà thầu là Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kinh tế thương mại, Viện Nghiên cứu thương mại, với giá trúng thầu là 1,642 tỷ đồng, bằng giá gói thầu công bố.

Gói thầu Lập điều chỉnh  Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được trao cho Viện Dầu khí Việt Nam, với giá trúng thầu và giá gói thầu bằng nhau là 946 triệu đồng.

Hai gói thầu khác thuộc Dự án cũng được Bộ Công Thương trao cho cùng một nhà thầu là Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex, với giá trúng thầu và giá gói thầu cũng khớp nhau. Cụ thể, Gói thầu Lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 có giá trúng thầu và giá gói thầu cùng là 1,376 tỷ đồng. Gói thầu Lập quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 32 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 có giá trúng thầu bằng giá gói thầu là 1,642 tỷ đồng.

Theo thông báo mời thầu, cả 5 gói thầu nêu trên đều sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 8/3/2017 đến 9 giờ ngày 29/3/2017. Công việc chính của nhà thầu là tư vấn lập quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu.            

Việt Anh