Bia Hà Nội - Hải Dương đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn

(BĐT) - Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 đạt 173,5 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2017. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận sau thuế chỉ là 8,5 tỷ đồng, giảm 38% so với năm 2017.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Công ty dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,3 tỷ đồng; 8 tỷ đồng để thực hiện trả cổ tức với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ (tức là mỗi cổ phiếu nhận được 2.000 đồng); 316 triệu đồng để thưởng cho ban điều hành và 526 triệu đồng trích lập quỹ đầu tư phát triển.          

Hoàng Việt