Bảo Minh thu hơn 2.900 tỷ từ kinh doanh bảo hiểm

9 tháng doanh nghiệp này ghi nhận tổng doanh thu trước thuế gần 3.060 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. 

Kết quả kinh doanh 9 tháng của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Mã CK: BMI) cho thấy, doanh thu trước thuế gần 3.060 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ. Khoản thu từ phí bảo hiểm vẫn là khoản thu đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu, gần 2.910 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 9%. Trong số này, doanh thu từ phí bảo hiểm gốc là gần 2.484 tỷ đồng; doanh thu từ phí nhận tái bảo hiểm là gần 356 tỷ đồng.

Lãi sau thuế 9 tháng ghi nhận 165 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu hơn 1.800 đồng.

Doanh thu của BMI tăng liên tục 3 năm qua, từ 3.360 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 3.750 tỷ một năm sau đó và năm 2017 gần 4.100 tỷ đồng. Năm 2015 - 2016, Bảo Minh đều trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, 10% bằng tiền mặt; năm 2017 trả cổ tức 10% bằng tiền mặt. Kế hoạch năm 2018, Bảo Minh cũng sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt.

Theo kế hoạch, BMI đặt mục tiêu doanh thu gần 4.320 tỷ đồng năm nay, trong đó thu phí bảo hiểm là 3.654 tỷ đồng; tái bảo hiểm là 440 tỷ và các hoạt động tài chính 224 tỷ đồng... Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch là đạt 172 tỷ đồng.


Vnexpress