9 tháng năm 2019: BSC hoàn thành 58% kế hoạch

BSC báo lãi sau thuế quý 3 đạt 60 tỷ đồng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Các khoản cho vay tăng từ 806 tỷ đồng lên thành 934 tỷ đồng, trong đó, cho vay giao dịch ký quỹ (margin) đạt 883,7 tỷ đồng, tăng 20%.
9 tháng năm 2019: BSC hoàn thành 58% kế hoạch

Chứng khoán BIDV (BSC, HoSE: BSI) công bố kết quả kinh doanh quý 3 với doanh thu hoạt động tăng nhẹ 3,2% so với cùng kỳ và đạt 169 tỷ đồng. Kỳ này, mảng môi giới chỉ đạt hơn 34 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Lãi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 27% xuống còn 5,9 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu hoạt động và đạt 97 tỷ đồng, tăng 18%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 5% lên 27 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kỳ này giảm 14% xuống 82,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý cũng giảm lần lợt 55% và 44%. Kết quả, BSC báo lãi sau thuế quý 3 đạt 60 tỷ đồng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

9 tháng năm 2019: BSC hoàn thành 58% kế hoạch - ảnh 1
Dù vậy, với kết quả không được tốt trong 6 tháng đầu năm nên lũy kế 9 tháng, công ty chỉ đạt 460 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 127,6 tỷ đồng, giảm 50,5% và hoàn thành 58% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế giảm 44% xuống còn 114 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản đạt 1.781,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. Các tài sản tài chính FVTPL tăng 17% lên 505 tỷ đồng. Trong 9 tháng, BSC đã bán hết 50 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết. Giá trị cổ phiếu niêm yết mà BSC nắm giữ đạt 458 tỷ đồng, trong đó, công ty có 34 tỷ đồng khoản đầu tư vào Xi Măng Vicem Hà Tiên (HoSE: HT1), 27 tỷ đồng vào Xây lắp điện 1 (PCC1, HoSE: PC1)... BSC đã bán toàn bộ khoản đầu tư vào Becamex IDC (UPCoM: BCM), Điện lực Dầu khí Việt Nam (HoSE: POW) và Vinatex (UPCoM: VGT).

Các khoản cho vay tăng từ 806 tỷ đồng lên thành 934 tỷ đồng, trong đó, cho vay giao dịch ký quỹ (margin) đạt 883,7 tỷ đồng, tăng 20%.


NDH