8 tháng/2019, TNG lãi 157 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) ghi nhận lợi doanh thu tháng 8 tăng 20% nhưng lợi nhuân chỉ tăng 9% đạt 30 tỷ đồng.Sau 8 tháng, TNG lãi 157 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và thực hiện 76% kế hoạch năm.Công ty đã hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức khiến cổ phiếu bị pha loãng EPS.
8 tháng/2019, TNG lãi 157 tỷ đồng

TNG vừa công bố báo cáo tài chính tháng 8 với doanh thu thuần tăng 20% lên 553 tỷ đồng. Các chi phí hoạt động tăng khiến lợi nhuận còn tăng 9% đạt gần 30 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận của công ty đều tăng 34%, lần lượt đạt 3.166 tỷ và 157 tỷ đồng. Chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 8 tháng là 2.530 đồng.

8 tháng/2019, TNG lãi 157 tỷ đồng - ảnh 1
Tính đến hết tháng 8, doanh nghiệp có tổng tài sản 3.177 tỷ đồng. Công ty nợ vay tài chính ngắn hạn 1.389 tỷ đồng và nợ vay dài hạn 443 tỷ đồng (tương đương 58% tổng tài sản), trong đó có 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của quỹ STIC Investment. Của để dành của doanh nghiệp có 157 tỷ lợi nhuận chưa phân phối, 107 tỷ quỹ đầu tư phát triển, 42 tỷ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và 30 tỷ thặng dư vốn cổ phần.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với doanh thu 4.154 tỷ và lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng. Với kết quả 8 tháng trên, TNG đã thực hiện được 76% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.


NDH