4 nội dung chủ yếu trong kế hoạch hoạt động của “siêu” Ủy ban

(BĐT) - Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, xác định công việc cần triển khai ngay sau khi đi vào hoạt động chính thức là hết sức lớn và nặng nề, Ủy ban đã chủ động đề ra kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018 - 2020 với 4 nội dung chính.
Tổng công ty Lương thực miền Bắc, một trong các DNNN chuyển về ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, dự kiến doanh thu năm 2018 vượt mức 10-20%
Tổng công ty Lương thực miền Bắc, một trong các DNNN chuyển về ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, dự kiến doanh thu năm 2018 vượt mức 10-20%

Một là chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2018, chuẩn bị cho năm 2019 trên cơ cở thúc đẩy ứng dụng, đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, dịch vụ; nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững. Hai là, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật và xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển của từng tập đoàn, tổng công ty, phù hợp chiến lược phát triển ngành, nhu cầu của thị trường. Ba là, thúc đẩy sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bốn là, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh, điều hành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch “siêu” Ủy ban, cơ bản hiện nay, Ủy ban đã nắm được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Trong đó, một số doanh nghiệp dự kiến đạt được kết quả vượt mức kế hoạch như:  Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước dự kiến doanh thu vượt mức trên 25%, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc dự kiến doanh thu vượt mức 10 - 20% và lợi nhuận vượt mức 35 - 45%, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vượt mức lợi nhuận 37%...

Việt Anh