23 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

(BĐT) - Trong số 23 công ty chốt quyền cổ tức tuần 12-16/8, có 3 công ty thực hiện trả bằng cổ phiếu và 20 công ty trả bằng tiền mặt.
Mã CK Loại cổ tức Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Đợt cổ tức
BIO Tiền mặt - 200đ/cp 12/08/19 13/08/2019 25/09/2019 Cổ tức năm 2018
DXG Cổ phiếu - tỷ lệ 100:22 13/08/2019 14/08/2019 Cổ tức năm 2018
TTT Tiền mặt - 300đ/cp 13/08/2019 14/08/2019 30/08/2019 Cổ tức năm 2018
NUE Tiền mặt - 889đ/cp 13/08/2019 14/08/2019 28/08/2019 Cổ tức năm 2018
RCL Tiền mặt - 500đ/cp 13/08/2019 14/08/2019 28/08/2019 Cổ tức đợt 2 năm 2018
PVT Tiền mặt - 1000đ/cp 13/08/2019 14/08/2019 26/08/2019 Cổ tức năm 2018
DIG Cổ phiếu - tỷ lệ 100:5 14/08/2019 15/08/2019 Cổ tức năm 2018
TDP Cổ phiếu - tỷ lệ 100:12 14/08/2019 15/08/2019 Cổ tức năm 2018
VTV Tiền mặt - 1000đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 12/09/2019 Cổ tức đợt 2 năm 2018
AAA Tiền mặt - 500đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 Cổ tức năm 2019
KVS Tiền mặt - 250đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 05/09/2019 Cổ tức năm 2018
C71 Tiền mặt - 1000đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 30/08/2019 Cổ tức năm 2018
FOC Tiền mặt - 10000đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 28/08/2019 Cổ tức đợt 1 năm 2019
SVC Tiền mặt - 1500đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 28/08/2019 Cổ tức năm 2018
BHA Tiền mặt - 150đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 26/08/2019 Cổ tức năm 2018
VTL Tiền mặt - 600đ/cp 14/08/2019 15/08/2019 26/08/2019 Cổ tức năm 2018
VC9 Tiền mặt - 900đ/cp 15/08/2019 16/08/2019 15/09/2019 Cổ tức năm 2018
HTC Tiền mặt - 600đ/cp 15/08/2019 16/08/2019 05/09/2019 Cổ tức đợt 1 năm 2019
FPT Tiền mặt - 1000đ/cp 15/08/2019 16/08/2019 30/08/2019 Cổ tức đợt 1 năm 2019
SDV Tiền mặt - 1500đ/cp 15/08/2019 16/08/2019 30/08/2019 Cổ tức năm 2018
SZC Tiền mặt - 800đ/cp 16/08/2019 19/08/2019 16/09/2019 Cổ tức năm 2018
BIC Tiền mặt - 700đ/cp 16/08/2019 19/08/2019 12/09/2019 Cổ tức năm 2018
VCF Tiền mặt - 24000đ/cp 16/08/2019 19/08/2019 30/08/2019 Cổ tức năm 2018

T.H