14 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

HBC, STK, VSA, ACC, CAG, VCS, PHC, VTV, SJ1, VBC, VE3, HTL, APP và HJS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

HBC, STK, VSA, ACC, CAG, VCS, PHC, VTV, SJ1, VBC, VE3, HTL, APP và HJS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 3/8/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (mã HBC-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/7/2017.

* Ngày 2/8/2017, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã STK-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/7/2017.

* Ngày 25/7/2017, Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam (mã VSA-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/7/2017.

* Ngày 25/7/2017, Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (mã ACC-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/7/2017.

* Ngày 14/7/2017, Công ty Cổ phần Cảng An Giang (mã CAG-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/7/2017.

* Ngày 20/7/2017, Công ty Cổ phần Vicostone (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/7/2017.

* Ngày 12/7/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/7/2017.

* Ngày 28/7/2017, Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (mã VTV-HNX) trả cổ tức đợt 2/2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng), trong đó, chi trả cổ tức đợt 2/2016: là 8% và tạm ứng cổ tức năm 2017 là 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 5/7/2017.

* Ngày 3/8/2017, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (mã SJ1-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/7/2017.

* Ngày 21/7/2017, Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/7/2017.

* Ngày 31/7/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 3 (mã VE3-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2017.

* Ngày 20/7/2017, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã HTL-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2017.

* Ngày 25/7/2017, Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (mã APP-HNX) trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2017.

* Ngày 26/7/2017, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2017.


VnEconomy