11 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

VNM, SCS, TSB, EBS, NCT, TSB, NCT, SHI, TKC, PMS, HGM, CPC, EVE thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...
11 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

VNM, SCS, TSB, EBS, NCT, TSB, NCT, SHI, TKC, PMS, HGM, CPC, EVE thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019.

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã SCS-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 37%/cổ phiếu (01 cổ phiếu phổ thông được nhận 3.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019.

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Hà Nội (mã EBS-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019.

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã NCT-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019.

* Ngày 19/06/2019, Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (mã TSB-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019.

* Ngày 19/06/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (mãTKC-HNX) chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019.

* Ngày 24/06/2019, Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu (mã PMS-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019.

* Ngày 19/06/2019, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 55%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019.

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) chia cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019.

* Ngày 19/06/2019, Công ty Cổ phần Everpia (mã EVE-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019.


VnEconomy