(BĐT) - Trong ngày 20/5/2020, trên phạm vi cả nước có 681 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cải tạo phòng thu và cung cấp, lắp đặt hệ thống sản xuất chương trình đa phương tiện, với giá gói thầu là 54.895.363.700 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình đa phương tiện cho các cơ quan thường trú trong nước và hệ thống phát thanh đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 250 tỷ đồng.

Bệnh viện quận Tân Phú (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vật tư y tế tiêu hao; Gói thầu Hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm, với giá gói thầu lần lượt là 19.759.556.987 đồng và 26.407.235.222 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế - hóa chất xét nghiệm năm 2020.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL06 Xây dựng mới 02 cầu (Nhị Trung, Lộ Đá - bao gồm cả điều tiết giao thông thủy); sửa chữa 05 cầu (Bàng Đa, Phước Hảo, Trà Cuông 1, Trà Cuông 2, Ô Lắc) và công trình an toàn giao thông toàn tuyến, với giá gói thầu là 75,116 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.201,25 tỷ đồng.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Chuẩn hóa quy trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, triển khai hệ thống ERP (hệ thống ERP core, hệ thống quản lý nhân sự và hệ thống quản lý an toàn bay) và hệ thống mạng LAN, WAN, với giá gói thầu là 125.115.511.306 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác quản trị và điều hành tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị, phần mềm và sửa chữa nhỏ công trình thuộc Dự án Nâng cao năng lực về cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin trong khuôn khổ Chương trình ETEP tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với giá gói thầu là 50.467.284.603 đồng.