(BĐT) - Trong ngày 15/4/2020, trên phạm vi cả nước có 699 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.

Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị năm 2020, với giá gói thầu là 26,678 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần I Đầu tư trang thiết bị thuộc Dự án Nâng cao năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 389 tỷ đồng.

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đại tu lò hơi số 5; Gói thầu Đại tu hệ thống khử lưu huỳnh lò 5 và phần chung, với giá gói thầu lần lượt là 75,155 tỷ đồng và 33,891 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2020. Tổng mức đầu tư của Kế hoạch là 109.046.767.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp trụ sở làm việc, với giá gói thầu là 37,389 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 485 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường từ Quốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam, với giá gói thầu hơn 37,422 tỷ đồng.

UBND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 118,772 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THCS Vĩnh Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 148.990.314.884 đồng.