(BĐT) - Trong ngày 10/6/2019, trên phạm vi cả nước có 696 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III, IV/2019.

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống SCR phục vụ công tác đại tu Tổ máy S1 VT2, với giá gói thầu hơn 77,657 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống SCR phục vụ công tác đại tu Tổ máy S1 VT2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.657.800.000 đồng.

Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 5.000-6.000 BHP, DP2, với giá gói thầu hơn 215,297 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 5.000-6.000 BHP, DP2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 241.100.625.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu CT3-PW-1.10 Cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt, đoạn từ Km0+000 đến Km1+952,5 và Gói thầu CT3-PW-1.13 Cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt, đoạn từ Km1+952,5 đến Km3+461, với giá gói thầu lần lượt là 85.303.122.000 đồng và 63.481.393.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Tổng mức đầu tư của Dự án là 7.339.334.428.195 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng: nhà tập diễn, nhà biểu diễn, nhà làm việc; nhà nghỉ cán bộ và hạ tầng kỹ thuật khu A, với giá gói thầu hơn 39,048 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu hậu cứ Đoàn ca múa nhạc dân tộc Tỉnh và khu hành chính quản lý của Trung tâm văn hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 114.990.735.000 đồng.