(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (giai đoạn từ ngày 1/7/2011 đến ngày 31/12/2013) và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (giai đoạn từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/8/2017).
Miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp

Miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp

Bộ TN&MT cho biết, việc xây dựng Nghị quyết là nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời, giữ ổn định đời sống nhân dân và nền kinh tế.

Theo Bộ TN&MT, đối với thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, sau khi ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP, đến nay, tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã thu cho ngân sách (từ khi Nghị định 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực đến ngày 31/12/2017) đạt gần 15.000 tỷ đồng trong tổng số hơn 43.000 tỷ đồng đã phê duyệt đối với giấy phép đã cấp của Trung ương và các địa phương.

Tuy nhiên, quy định về tiền cấp quyền khoáng sản phải thực hiện từ khi Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 có hiệu lực thi hành - từ ngày 01/7/2011. Theo tính toán của Bộ TN&MT, tổng số tiền cấp quyền khoáng sản giai đoạn từ ngày 1/7/2011 đến ngày 31/12/2013 phải thu là hơn 2.800 tỷ đồng đối với hơn 3.000 giấy phép khai thác khoáng sản trên toàn quốc.

Đối với việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Bộ TN&MT cho biết, kể từ khi Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có hiệu lực thi hành (từ 01/9/2017), ngân sách nhà nước thu đạt trên 10.000 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước sau hơn một năm thực hiện Nghị định.

Tuy nhiên, theo quy định, việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước sẽ phải thực hiện từ khi Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13  có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.

Với 2 khoản trên, nếu thực hiện hồi tố, truy thu thì sẽ rất khó khăn và không đảm bảo tính khả thi vì thực tế là các doanh nghiệp có khai thác khoáng sản, khai thác nước đã quyết toán chi phí năm; công bố lỗ, lãi; nộp các khoản thuế.

Việc bổ sung nội dung miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, khai thác nước là giải pháp để góp phần khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào khai thác khoáng sản; mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng khoáng sản, tài nguyên nước trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh, từ đó giúp người lao động cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp.

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ báo cáo và đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho phép miễn việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/8/2017 trong nội dung của 1 Nghị quyết cùng với đề nghị miễn việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ ngày 1/7/2011 đến ngày 31/12/2013.

Bộ này cũng cho biết, thời điểm miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính từ ngày 1/7/2011 đến ngày 31/12/2013 do khoản thu tiền từ ngày 1/1/2014 đến ngày 20/1/2014 đã được Bộ và các địa phương triển khai thu.