(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan ở trung ương, UBND các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm chỉ đạo để đảm bảo tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan ở trung ương, UBND các tỉnh, thành phố có các doanh nghiệp trong Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg thực hiện rà soát tình hình phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện báo cáo kê khai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng, cần chỉ đạo các doanh nghiệp khẩn trương lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp.

Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý, cần khẩn trương xem xét, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo quy định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.