Xúc tiến lập danh mục dự án PPP

Để kịp thời tổng hợp Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban chỉ đạo PPP, Bộ KH&ĐT đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc lập Danh mục dự án PPP.

Để kịp thời tổng hợp Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban chỉ đạo PPP, Bộ KH&ĐT đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc lập Danh mục dự án PPP.

IMG

Ảnh: Nhã Chi

Để có cơ sở đánh giá, lựa chọn dự án khả thi, lập Danh mục dự án PPP theo thứ tự ưu tiên, trình Trưởng ban chỉ đạo PPP, Bộ KH&ĐT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc đề xuất các dự án PPP đảm bảo các nội dung sau đây: dự án phải phù hợp với Quy hoạch phát triển của ngành và địa phương đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; dự án đã được đánh giá sơ bộ là đảm bảo tính khả thi về tài chính cho nhà đầu tư dự án trên cơ sở phân tích chi phí đầu tư dự án, các nguồn thu và vốn hỗ trợ của Nhà nước để bù đắp vào khoản thiếu hụt về tài chính nhằm làm tăng tính khả thi của dự án…; danh mục dự án được xếp theo thứ tự ưu tiên của ngành, địa phương mình, về tính cấp thiết, khả năng thu hồi vốn, sức hấp dẫn nhà đầu tư…; thông tin về từng dự án đảm bảo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức PPP. 

 

Trường hợp dự án đã được nghiên cứu theo các hình thức đầu tư khác nay cần chuyển đổi sang mô hình PPP, các Bộ, ngành, địa phương cần thuyết minh lý do chuyển đổi và đảm bảo không làm ảnh hưởng các cam kết trước đây giữa các bên có liên quan đã được ký kết; đồng thời gửi kèm các Báo cáo nghiên cứu của dự án đã được hoàn thành để cấp có thẩm quyền có thêm cơ sở đánh giá, sàng lọc và phê duyệt. 

 

Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất các dự án có tính khả thi (nằm trong quy hoạch phát triển, có khả năng thu hồi vốn và hấp dẫn các nhà đầu tư…), chậm nhất ngày 10/3/2013 gửi Bộ KH&ĐT để tổng hợp lập Danh mục dự án đầu tư PPP. 

Nguyệt Minh

trungnam